Javni poziv za izbor predstavnika nevladinih organizacija u sastav komisije

Javni poziv za izbor predstavnika nevladinih organizacija u sastav komisije Foto: Forbes

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor upućuje po drugi put Javni poziv za izbor predstavnika nevladinih organizacija u sastav komisije.

U nastavku, u pozivu sekretarijata, nalaze se sve potrebne informacije.

U skladu sa članom 8. Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi“ br. 39/17 od 11.09.2017.godine), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor upućuje

DRUGI PUT JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE

1. Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva predstavnika/ce u sastav Komisije za raspodjelu sredstava NVO.

2. Nevladina organizacija koja predlaže kandidata/kinju u sastav Komisije mora obavljati djelatnost shodno uslovima propisanim u članu 3. Odluke. 

3. Kandidata/kinju za člana/icu Komisije može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove :
- da je upisana u Registar nevladinih organizacija;
- da je registrovana na teritoriji Crne Gore i da ima sjedište u opštini Kotor;
- da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, učestvovala u najmanje jednoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;
- da članovi organa upravljanja nevladine organizacije nisu odbornici/e, poslanici/e, članovi/ce organa upravljanja političkih partija, javni/e funkcioneri/ke, rukovodioci/teljke u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština. 

4. Nevladina organizacija obavezna je da uz predlog kandidata/kinje dostavi sljedeće dokaze :
- kopiju Rješenja o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za registraciju i vođenje evidencije o nevladinim organizacijama;
- kopiju statuta organizacije;
- dokaze o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini;
- izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da članovi/ice organa upravljanja nisu odbornici/e, poslanici/e, članovi/ice organa upravljanja političkih partija, javni/e funkcioneri/ke, rukovodioci/teljke u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština. 

5. Kandidat/kinja NVO za člana/icu Komisije mora ispunjavati sljedeće uslove :
- da ima prebivalište na teritoriji opštine Kotor;
- da ima prebivalište na teritoriji druge opštine, ali da NVO koja ga predlaže za kandidata/kinju nema pravo učešća na konkursu;
- da posjeduje iskustvo u izradi i realizaciji projekata;
- da nije odbornik/ca, poslanik/ca, član/ica organa upravljanja političkih partija, javni/a funkcioner/ka, rukovodilac/teljka u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština. 

6. Nevladina organizacija koja predlaže kandidata/kinju za člana/icu Komisije obavezna je da dostavi :
- ovjerenu fotokopiju lične karte za kandidata/kinju kojeg/u predlaže;
- biografiju kandidata/kinje sa dokazom o posjedovanju iskustva u izradi i realizaciji projekata;
- izjavu kandidata/kinje da nije odbornik/ca, poslanik/ca, član/ica organa upravljanja političkih partija, javni/a funkcioner/ka, rukovodilac/teljka u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Država ili Opština;
- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Komisije. 

7. Iz jedne nevladine organizacije može biti imenovan samo jedan predstavnik/ca u sastav Komisije. Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana/icu Komisije. 

8. Rok za predlaganje kandidata/kinja za člana/icu Komisije je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva – zaključno sa 12. oktobrom. 

9. Dokumentaciju za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije, koja je navedena u ovom javnom pozivu, nevladine organizacije dostavljaju Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor u zatvorenim kovertima sa naznakom - „Predlog kandidata/kinje za člana/icu Komisije za NVO“ preko Građanskog biroa Opštine Kotor, kao i putem poštanske pošiljke.

Pročitano 916 puta Posljednji put izmijenjeno ponedjeljak, 02 oktobar 2017 10:18